:: The Vikings of Bjornstad ::
Sea Stallion Attack
A Viking Raid Simulation
on the Roskilde Viking Ship Museum's Web Site


Ever wanted to launch your own Viking raid?  Now you can, courtesy of the Roskilde Viking Ship Museum's web site.  The game, Sea Stallion Attack, is a Viking raid simulation which allows you to provision and sail the Havhingsten - the Sea Stallion. Click on the image above after reading the text on the sides and below.  The image takes you to: http://vikingeskibsmuseet.dk/en/the-sea-stallion-past-and-present/exercises/play-sea-stallion-attack/

As you play the game you get a pretty good idea of the actual sailing distances, prevailing winds, sailing vs. rowing speeds, number of warriors advisable and the food necessary to mount a Viking raid against some of the primary targets of historical raids.  A little painless history...
The only downside?  The game text is in Danish.  Never fear.  With a little help from Google Translate, the crucial messages are translated below, with Google's occasionally quirky wording pretty much left intact.  It kind of adds to the ambiance.

Scan the messages below to get a sense of the game's flow, then click on the image above to launch the game.  Read the Roskilde web sites's hints (in English.)  Keep both browser windows open so you can read the messages below as necessary to minimize the amount of additional Danish text you'll need to look up along the way.  Text that can change with each game/mission you play is indicated in dark red.  A few extra hints: it's a good idea to check with the Skjald before each voyage, and the Sea Stallion requires a minimum of 45 men to sail her.  Fall below that number and you'll need to learn the local language...

Heill!
Sea Stallion Attack - The Game Text
Konge
Jeg Kongen I Roskilde vil at flåden skal angribe London, som ligger fem dagrejse mod vest. Jeg vil bede dig være eksempel for hele flåden og klargøre dit skib med tiltrækkelige forsyninger og våbenføre mænd til at klare missionen.
Du kan rådføre dig hos mine betroede undersåtter og få råd og vejledning før du sejler ud.
King
I'm the king of Roskilde will to the fleet to attack London, which is five day's journey westward. I want you to be an example for the entire fleet and prepare your ship to attract equal supplies and fighting men to handle the mission.
You can consult with my trusted minions, and get advice before you sail.

Skjald
Jeg er netop vendt hjem fra Orkney, hvor jeg har mødt dette lands fornemste mænd og på denne måde lært om hærens styrke.Jeg vil tro, at vi vil komme til kæmpe mod 40 mænd.
Søvejen til Orkney er svær.
Selvom vinden bliver I samme hjørne, kommer du til styre flere kurser til vinden og din fart vil sikkert ikke altid være lige høj.
Bard
I have just returned from Orkney, where I've met this country's finest men and thus learned about the army's strength.
I would think that we will fight against 40 men.
Sea to Orkney is difficult.
Although wind is the same corner, you come to manage multiple courses to the wind and your speed will probably not always be equally high.

Skjald
Kongen har opbudt flåden, og stormændene er ankommet til kongens lejr med deres skibe. Kongen ønsker at føje nye lande til sit rige, og det er hans vilje, at flåden skal erobre by efter by for til sidst at beherske hele Nordsøen.
Kongen har hørt om dit ry som styresmand. Han har besluttet, at du skal lede flåden, og har hidkalt dig for at rådføre sig med dig om lastningen af hele flåden og afgøre slagets udfald.
Bard
The king has array fleet, and the nobles have arrived at the king's camp with their ships. The king wants to add new countries to his kingdom, and it is his intention that the fleet must conquer city after city eventually mastering the entire North Sea.
King has heard about your reputation as a controlled man. He has decided that you will direct fleet, and has summoned you to consult with you about the loading of the entire fleet and determine the outcome of the battle.

Sygepasser
Mændene vejer hver 119 kg med deres udstyr og våben.
Nurse
The men each weighing 119 kg with their equipment and weapons.

Madsvend
Hver mand skal have 3 ½ liter om dagen at drikke, og han spiser 2 kg fødevarer hver dag. Men når vi ror, æder de dobbelt så meget, hvis de ikke skal være for svage til at kæmpe.
Cook
Each man must have 3 ½ liters a day to drink, and he eat 2 kg of food each day. But when we row, eats the twice as much if not to be too weak to fight.

Skibsbygger
Du kan laste 11,9 tons i alt. Mere end det, og skibet vil synke.
Der er plads til 70 mand, og der skal mindst være 45 mand for at kunne sejle skibet.
Vi kan sejle 60° til vinden. Skal vi mere mod vinden, må vi krydse eller ro.
I gunstig vind [110-130° til vinden] kan Havhingsten løbe 6 knob, men husk på, at vi løber langsommere med vinden foran for tværs og ret agtenfra. Som tommelfingerregel svarer 7 dagsrejser i gunstig vind til at du kan krydse 2 dagsrejser op mod vinden eller løbe 5 dagsrejser med vinden ret agtenfra.
Shipbuilder
You can load 11.9 tonnes in total. More than that, and the ship will sink.
There is room for 70 men, and there must be at least 45 men to sail the ship.
We can sail 60 ° to the wind. Are we more into the wind, we must tack (with the wind coming from the right in the direction of travel) or row.
In favorable wind [110-130 ° to the wind] can Stallion running 6 knots, but remember that we are running more slowly with the wind forward of the cross and directly astern. As a rule of thumb is equivalent 7-day journey in a favorable wind for you to cross the 2-day journey into the wind or run 5-day journey with the wind directly astern.

Vind
Du skal mod nord for at komme til Oslo.
Hvis du ikke er tilfreds med vindretningen, kan du vente på bedre vind, ved at klikke på vindpilen. Vi vil så vente fire timer på en bedre vind. Husk dog på at dine mænd ikke vil holde sig fra skibets last mens du venter.
Wind
You need to the north to come to Oslo.
If you are not satisfied with wind direction, you can wait for better winds, by clicking on the wind arrow. We would then wait four hours for a better wind. Remember though that your men will not stay away from the ship's hold while you wait.

Lasten er Tom
Vi har netop tømt den sidste tønde med vand. Og det er et stykke tid siden vores forsyninger af brød og tørret kød slap op.
Hvis vi ikke snart er fremme vil dine mænd begynde at omkomme af tørst og sult!
Det er også sidste chance for at fortryde og sejle hjem igen. Jeg mener at hvis vi ikke skal I kamp at vi kan komme tilbage på de få krummer jeg kan skrabe sammen.

Vend Om
Sejl Videre
The load is empty
We've just emptied the last barrel of water. And it's a while since our supply of bread and dried meat ran out.
If we do not soon will encourage your men begin to die of thirst and hunger!
It is also the last chance to repent and go back home. I believe that if we do not have the struggle that we can get back on the few crumbs that I can scrape together.

Repent
Sail Forward

Grundstødning
TÅBE!!!
Du har bragt vores stolte skib Havhingsten på grund!
Vi skal bruge en masse kræfter på at trække Havhingsten fri igen og det kommer til at gøre et betragteligt indhug i vores forsyninger.
Hvis du synes at dit hoved klæder din hals, håber jeg at vi stadig har mad nok til at nå til Oslo.
Grounding
Fool!!
You have brought our proud ship Sea Stallion of reason!
We need a lot of effort to pull Stallion free again and it's going to make a significant inroads into our supplies.
If you think your head dress your neck, I hope that we still have enough food to reach Oslo.

Hjemkomst
Havhingsten når tilbage til Roskilde I kold og diset morgen. Besætningen er ikke andet end skind og ben.

Efter at dine mænd har genvundet deres fordums styrke og efter at du har fået bearbejdet skammen fra den forfejlet mission, mander du dig op til at tage til kongsgården for at modtage en ny opgave fra kongen.
Homecoming
Stallion when back to Roskilde in cold and misty morning. The crew are nothing but skin and bones.

After your men have regained their former strength, and after you have worked the shame of the failed mission that overwhelms you up to go to the palace to receive a new assignment from the king.

Sygdom
Den første viking er bukket under. Resten af besætningen er ogsä hårdt mærket af vores mangel pa mad og vand. Jeg frygter at vvi snart vil miste mange flere mænd.
Illness
The first Vikings have succumbed. The rest of the crew are also badly marked by our shortage of food and water. I fear that soon we will lose many more men.

Dod
Der er ikke nok mænd til at sejle Havhingsten.
Vi vil drive for vinden indtil vi alle bliver til krabbeføde. Du ma starte helt forfra.
Death
There are not enough men to sail the Sea Stallion.
We will drive the wind until we all become crab food. You must start from scratch.

Kamp
Vi er nået frem til Oslo!
Vi har stadig 50 friske vikinger. Vores spejdere fortæller at fjenden kan mønstre 51 mænd.
De har opdaget os for sent. Vi har mulighed for at løbe dem over ende.

Kamp
We have come to Oslo!
We still have 50 fresh Vikings. Our scouts say that the enemy can muster 51 men.
They found us too late. We have the opportunity to run them over.

For Fa Mand
Vores fæller dør som fluer!
Vi har kun lige præcis det antal mænd der skal til for at sejle vores skib.
Jeg håber at jeg kan nå at redde nogle af vores faldne krigere ellers kommer vi ikke herfra I live!
Det vil være galskab at fortsætte.

Dette er ikke galskab
Dette er Roskilde
Flygt
To Make Man
Our companions die like flies!
We've only just the number of men needed to sail our ship.
I hope that I can manage to save some of our fallen warriors or we are not from here I live!
It would be madness to continue.

This is not madness
This is Roskilde
Flee

Fjenden Flygter
Vores fjender flygter med halen mellem benene som skabede hunde.
Vi har sejret
Enemy Fleeing
Our enemies are fleeing with his tail between his legs as mangy dogs.
We have triumphed

Sygepasser
Vi har 28 vikinger der er sluppet fra kampen med skrammer og småskader.
Jeg har lappet 6 af de sårede vikinger så meget sammen at de kan sejle med tilbage til Roskilde.
Resten er allerede i Valhal.
Nurse
We have 28 Vikings who have escaped from the match with bruises and minor injuries.
I've patched 6 of the wounded Vikings so much together that they can sail back to Roskilde.
The rest is already in Valhalla.
Nederlag
Vi har ikke mænd nok til at styre Havhingsten hjem. Dette er den totale ydmygelse. Farvel
Defeat
We have not men enough to manage Stallion home. This is the total humiliation. Farewell

Vi Lider Tab
Vi har allerede 10 døde og sårede krigere. Det er over halvdelen af de mænd vi kan tåle at miste, hvis vi skal gøre os håb om at kunne styre Havhingsten tilbage til Roskilde igen?

Kæmp Videre Krystere
Til Havhingsten
We Suffer Losses
We already have 10 dead and wounded warriors. That's over half the men we can stand to lose if we are to hope to be able to manage the Sea Stallion back to Roskilde again?

Fight Forward cowards
For Stallion

Sejr
Hvilken strålende sejr! Vi har plyndret Oslo for guld og trælle. Vi kan i triumf sejle tilbage til kongen for at modtage en ny mission.
Win
What glorious victory! We have plundered Oslo for gold and slaves. We can sail in triumph to the king to receive a new mission.

 
©   For information contact Jack Garrett at info@vikingsofbjornstad.com